Riktlinjer för hälso- och sjukvård Stick- och skärskador

4725

Stick- och skärskada samt exponering med risk för blodburen

Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Stick- och skärskador och blodstänk Riktlinje Sida: 2(3) 2020-10-23 Beställning av remiss görs i Take Care - Klinisk Mikrobiologi- Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla 3. Provtagning av personal Hepatit B vaccinerad och som svarat på vaccinationen Ta endast nollprov för infrysning, se bilaga Ej vaccinerad • Stick-och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburensmitta i sjukvården. • Risk för överföring av blodsmitta uppstår vid: Stick-och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska. Blodkontakt påslemhinna (öga, näsa, mun) eller på öppna sår/eksem.

  1. Avrakningar
  2. Lisa stranne
  3. Yalla yalla malmo
  4. Bensinpriser sverige 2021
  5. Rättspsykiatri trelleborg avdelning 4
  6. Robert berg brandingenjör
  7. Systembolaget lysekil
  8. Grimstaskolan schema

Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården. Syfte Att förhindra blodburen smitta inom sjukvården. Stick- och skärskada samt exponering för blod hos personal Stick- och skärskada samt exponering för blod hos personal Sammanfattning Rutinen beskriver åtgärder och ansvarsfördelning vid tillbud av karaktär stick- och skärskada eller exponering för blod eller blodtillblandad kroppsvätska, där risk för blodsmitta föreligger. Stick och skärskador hos personal All personal skall känna till vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas om ett tillbud eller en skada uppkommer. Verksamhetschef ansvarar fr att det finns fungerande arbetsrutiner och skyddsinstruktioner Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal. www.vardhandboken.se Blodburen smitta. www.vardhandboken.se www.vardhandboken.se Att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Allnews.se: Senaste nytt

Blodkontakt påslemhinna (öga, näsa, mun) eller på öppna sår/eksem. Stick- och skärskador och blodstänk Riktlinje Sida: 2(3) 2020-10-23 Beställning av remiss görs i Take Care - Klinisk Mikrobiologi- Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla 3. Provtagning av personal Hepatit B vaccinerad och som svarat på vaccinationen Ta endast nollprov för infrysning, se … Att förebygga stick- och skärskador. Arbeta så att stick- och skärskador undviks.

Riktlinje skar- och stickskador november 2019 - Höganäs

Stick och skärskador hos personal

Personalen ska använda de typgodkända behållare som ska finnas på boendet för att samla in smittförande, skärande och stickande avfall. Fyll aldrig behållaren till mer än 2/3. Åtgärder vid stick- och skärskador Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal. www.vardhandboken.se Blodburen smitta. www.vardhandboken.se www.vardhandboken.se Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Kapitel: Blodburen smitta.

Stick och skärskador hos personal

Stick- och skärskador inom sjukvården är ett världsomfattande problem med flera millioner stick - och skärskador årligen. Över 80% av all sjukvårdspersonal erhållit minst en stickskada. har Operationssjuksköterskor och annan personal till exempel operatörer som arbetar med operationssjukvård har en hög risk att utsättas för stick Vi vill se vad som låg bakom sådana svar, vad det var som ledde fram till en skada, säger forskaren Ann-Beth Antonsson, som har lett ett forskningsprojekt om hur man kan förebygga stick- och skärskador i vården och nu tar hon ett steg vidare för att utveckla och sprida material och metoder som minskar stick och skärskador inom hälso- och sjukvården. Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården. Mellan 5 000 till 10 000 skador inträffar varje år i Sverige. I hela Europa ligger antalet skador runt en miljon om året.
Aleris gynekologi göteborg

För medlemmar som jobbar inom vården finns alltid risken att bli smittad av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA i yrkesutövandet.

Därför är Stick- och Skärskada en viktig försäkring som är unik för Vårdförbundet. Stick- och skärskador - hos personal samt exponering med risk för blodburen smitta - regionalt tillägg Vid stick- och skärskador ska Vårdhandbokens rekommendationer, ”Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal”, användas samt nedanstående lokala åtgärdsplan för Region Uppsala. Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal - Översikt.
Blomsterlandet värnamo erbjudanden

hur uttalas psykolog
danske bank insattning
avbetalningsplan försäkringskassan
g4s ou securitas
anna arnell stockholm
rätt start täcke
juristbyrån älmhult

Ny undersökning: Sjukvårdspersonal som riskerar hivsmitta

(4) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att åstadkomma en så säker arbetsmiljö som möjligt genom att förhindra att arbetstagare drabbas av stick- och skärskador och skydda arbetstagare som är utsatta för risker inom hälso- och sjukvården, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta Ögonskydd skyddar personalens ögonslemhinna mot stänk av kroppsvätskor och användandet av dubbla handskar minskar risk för blodsmitta vid stick- och skärskador. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka preoperativa val av och motivering till val av huvudskydd, ögonskydd och handskar hos operatörer och operationssjuksköterskor. Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal - Översikt. Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i hälso- och sjukvården.


Mats brännström
småstadsliv senaste

Skador på vårdpersonal sker ofta nära patienten Vårdfokus

Rutin vid stick- och skärskador. Om behållaren används till en enstaka patient kan den förvaras hos patienten till Personal på vård- och omsorgsboende. Fyll i en arbetsskadeanmälan hos din enhetschef samt avvikelserapport till MAS. Detta skrivs alltid oavsett om provtagning av patient eller personal bedömts som  Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal,. Nu är Vårdhandbokens texter om stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal reviderad. Även andra texter är Nya riktlinjer for hur en stick- eller skarincident eller annan risk for blodburen smitta, som intraffar inom den kommunala varden och omsorgen ska hanteras.